หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินฯส่วนงานกองกิจการวิทยาเขต

การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอ […]

โครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี จัดโครงกา […]

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวโหลด: คำสั่ง มจร วันที่ 11 ตค. 61