หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี จัดโครงกา […]

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวโหลด: คำสั่ง มจร วันที่ 11 ตค. 61

พิธีเปิดอาคารเรียน “สามัคคีรังสรรค์” หน่วยวิทยาบริการคณะสังคมฯ

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณส […]