หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกองกิจการวิทยาเขต

ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเ […]

มองส่งภาระงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 พระครูสมุห์ทิพย์ […]

การใช้ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2661 นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า เจ้าห […]