หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร

กองกิจการวิทยาเขตร่วมกับกองแผนงานจัดอบรมสัมมนาโครงการพั […]

ประชุมครั้งที่1

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประชุมกองแผนงานและ […]

ตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยในการยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

16 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นกรรมการศึกษาข้อมูล ตรว […]