• ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี จัดโครงกา […]

  คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ดาวโหลด: คำสั่ง มจร วันที่ 11 ตค. 61

  พิธีเปิดอาคารเรียน “สามัคคีรังสรรค์” หน่วยวิทยาบริการคณะสังคมฯ

  วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณส […]

  ประชุมกองกิจการวิทยาเขต

  ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเ […]

  มองส่งภาระงาน

  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 พระครูสมุห์ทิพย์ […]

  การใช้ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ

  วันที่ 27 สิงหาคม 2661 นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า เจ้าห […]

 • ดาวโหลดเอกสาร