ประชุมครั้งที่1

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประชุมกองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขต
ณ ห้องประชุม 301 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา
โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ผศ.) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธาน พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงานและพระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต เป็นรองประธาน