การใช้ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2018 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 สิงหาคม 2661
นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองกิจการวิทยาเขตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี “เรื่องระบบบริหารแผนปฏิบัติการ” ณ ห้องประชุมกองแผนงานชั้น3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย

แท็ก :