มอบส่งภาระงาน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2018 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม อดีตผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต เลขานุการคณะครุศาสตร์ ได้ส่งมอบภาระงานให้กับ พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต พร้อมทั้งรับโอวาท จากพระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ถึงแนวการการดำเนินงานในส่วนของกองกิจการวิทยาเขต เพื่อให้บรรลุตามวัสถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แท็ก :