ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2016 หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

12006358_3708633615912615_8965900480617305357_n

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง บุคลากรขอลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยภาระงานสายวิชาการ
๔.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์
๔.๓ เรื่อง การจ้างบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

———————————————–
(เครดิต : กองสื่อสารองค์กร)

แท็ก :