«

»

พ.ค. 30

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโน  ประธาน
นายพีรวัฒน์ ชัยสุข          กรรมการ
ผศ.ดร.สมควร นิยมวงศ์     กรรมการ
พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน    กรรมการ
พระมหาธิติ อนุภทฺโท    กรรมการและเลขานุการ
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=842