ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สงป. เข้าสักการะอธิการบดี มจร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ, พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับ นางดรงรัตน์ กล้าหาญ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษา 2 พร้อมคณะ

โอกาสนี้ ผู้บริหารกองแผนงาน ได้นำชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และเข้าถวายเครื่องสักการะ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ด้วย

ประเด็นเข้าพบ 1) ติดตามงบประมาณ พ.ศ.2558 2) แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2560 3) โครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ 4) กรอบอัตรากำลัง 5) หมวดค่าสาธารณูปโภค

12244300_914801721907129_1554824653791193799_o

Close