บุคลากร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2015 หมวดหมู่

พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. (ประสาร จนฺทสาโร พธ.บ., วท.ม., รป.ด.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา (ป.ธ.4 พธ.บ., ศศ.ม., Ph.D.)

ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต

พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม,ดร. (พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.)

ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต

นายเกษม ประกอบดี  (พธ.บ., พธ.ม.)

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า (รป.บ.)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน