บุคลากร

พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. (ประสาร จนฺทสาโร พธ.บ., วท.ม., รป.ด.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา (ป.ธ.4 พธ.บ., ศศ.ม., Ph.D.)

ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต

พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม,ดร. (พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.)

ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต

นายเกษม ประกอบดี  (พธ.บ., พธ.ม.)

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า (รป.บ.)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน