ประวัติผู้อำนวยการ

ประวัติผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชาติภูมิ        เกิดวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
        เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๑๐
บ้านหนองสมบูรณ์
ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
บิดา คุณพ่อหงส์ การเพียร
มารดา คุณแม่สบู่ การเพียร
ที่อยู่ปัจจุบัน    วัดพระยาทำวรวิหาร เลขที่ ๔๗ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
วุฒิการศึกษา/ตำแหน่ง
        ๒๕๒๘        น.ธ.เอก วัดทุ่งจันทร์ จังหวัดเพชรบูรณ์
        ๒๕๒๘        ระดับ ๔ (ม.๓) วัดศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์
        ๒๕๓๑        มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร.ร.วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์
        ๒๕๓๗        B.A. การบริหารการศึกษา มจร.รุ่น ๔๐/๓๖
        ๒๕๓๗        บัณฑิตปฏิบัติงานประจำคณะครุศาสตร์
        ๒๕๓๘        พุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์
        ๒๕๔๒        เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะครุศาสตร์ มจร.
        ๒๕๔๓        เลขานุการสำนักงานคณะบดีคณะครุศาสตร์ มจร. สมัยที่ ๑
        ๒๕๔๖        เลขานุการสำนักงานคณะบดีคณะครุศาสตร์ มจร. สมัยที่ ๒
        ๒๕๔๙        เลขานุการสำนักงานคณะบดีคณะครุศาสตร์ มจร. สมัยที่ ๓
        ๒๕๕๑        เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ประจำคณะครุศาสตร์ มจร.
        ๒๕๕๓        เลขานุการสำนักงานคณะบดีคณะครุศาสตร์ มจร. สมัยที่ ๔
        ๒๕๕๔        M.A. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
        ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี
        

งานสอนและบรรยายพิเศษ/งานเผยแผ่
        ๒๕๒๗        สอนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งจันทร์สมุทร จังหวัดเพชรบูรณ์
        ๒๕๓๒        วิทยากรอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จังหวัดบุรีรัมย์
        ๒๕๓๕        ฝึกสอนวิชาชีพครูที่โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร
        ๒๕๓๕        วิทยากรอบรมบรรพชาเยาวชนภาคฤดูร้อน จังหวัดบุรีรัมย์
        ๒๕๓๖        ฝึกสอนวิชาชีพครูที่โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร
        ๒๕๓๖        วิทยากรอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จังหวัดสกลนคร

ประวัติการทำงานทางคณะสงฆ์
        ๒๕๓๔        เจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชีวัดพระยาทำ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ความรู้ความสามารถพิเศษ
–    พิมพ์คอมพิวเตอร์ งานธุรการ บริหารงานทั่วไป
–    ดูแลและรับผิดชอบโครงการประจำปีงบประมาณ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
–    สอนวิชาพระพุทธศาสนา

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?page_id=12