ประวัติและความเป็นมากองกิจการวิทยาเขต

กองกิจการวิทยาเขต

๑. ประวัติและความเป็นมาของกองกิจการวิทยาเขต
กองกิจการวิทยาเขตเป็นส่วนงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กองกิจการวิทยาเขต แบ่งเป็น ๒ กลุ่มงานดังนี้ กลุ่มงานประสานงานและสารสนเทศ ปฏิบัติงานประสานงานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย และกลุ่มงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการดำเนินการและขอข้อมูลสารสนเทศของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานกองกิจการวิทยาเขต ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในพระราชบัญญัติได้กำหนดสถานะของมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานด้านการบริหารและวิชาการ
๒.๒ เพื่อจัดทำแผนงานโครงการและติดตามประเมินผล
๒.๓ เพื่อช่วยแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

๓. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
๓.๑ ปรัชญา (Philosophy)
สร้างสรรค์งานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ให้บริการด้วยน้ำใจ
๓.๒ ปณิธาน (Resolution)
มุ่งมั่นและส่งเสริมในการสร้างสรรค์คุณภาพของงาน
๓.๓ วิสัยทัศน์ (Vision)
สนับสนุนภารกิจงาน ตามมาตรฐาน พัฒนางานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๓.๔ พันธกิจ (Mission)
๑. จัดระบบงานด้านการบริการและวิชาการ สำนักงานในส่วนงาน และสร้างกลไกในการควบคุมดูแล รวมทั้งการให้บริการแก่ส่วนงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจ
๒. ประสานข้อมูลสารสนเทศ กับส่วนงานต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และนำมาพัฒนา ปรับปรุง
๓. ให้ความร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการบริหารและวิชาการ และการจัดการศึกษาของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โดยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

๔. อัตลักษณ์ (Identity)
ประสานงาน บริหาร บริการวิชาการ

๕. เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นแหล่งประสานงานให้บริการวิชาการแก่สังคม

๖. รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรในส่วนงาน

๑. ผช.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
๒. พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต
๓. พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต นักจัดการงานทั่วไป
๔. นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานประสานงานและสารสนเทศ

๑. พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานติดตามและประเมินผลงาน

๑. นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

๗. ภาระหน้าที่กองกิจการวิทยาเขต

กองกิจการวิทยาเขต มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานด้านการบริหารและวิชาการ จัดทำแผนงานโครงการ ติดตามประเมินผล และช่วยแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑) กลุ่มงานประสานงานและสารสนเทศ ปฏิบัติงานประสานงานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการและข้อมูลสารสนเทศของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย