วิทยาลัยสงฆ์

ส่วนภูมิภาค

 1. วิทยาลัยสงฆ์เลย 
 2. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
 3. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 
 4. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
 5. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
 6. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  
 7. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ 
 8. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
 9. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 
 10. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
 11. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 12. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
 13. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
 14. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
 15. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
 16. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
 17. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 
 18. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
 19. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
 20. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
 21. วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
 22. ๒๒.วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
 23. วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
 24. วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี
 25. วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
 26. วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
 27. วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
 28. วิทยาลัยสงฆ์ตาก

ส่วนกลาง

 1. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
 2. วิทยาลัยพระธรรมฑูต