ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

สร้างสรรค์งานวิชาการอย่างมีคุณภาพ

ปณิธาน

มุ่งมั่นและส่งเสริมในการสร้างสรรค์คุณภาพของงาน

วิสัยทัศน์

สนับสนุนภารกิจงาน ตามมาตรฐาน พัฒนางานอย่างเป้นระบบ และมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1) จัดระบบงานการบริการและวิชาการ สำนักงานในส่วนงาน และสร้างกลไกในการควบคุมดูแล รวมทั้งการให้บริการแก่ส่วนงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจ

2) ประสานข้อมูลสารสนเทศ กับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และนำมาพัฒนา ปรับปรุง

3) ให้ความร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการบริหารปละวิชาการ และการศึกษาของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โดยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม