ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของกองกิจการวิทยาเขต

กองกิจการวิทยาเขตเป็นส่วนงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 19(2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2556  เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

กองกิจการวิทยาเขตแบ่งเป็น 2 กลุ่มงานดังนี้

1) กลุ่มงานประสานงานและสารสนเทศ

2) กลุ่มงานติดตามและปรเมินผล