ติดต่อเรา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2017 หมวดหมู่

กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี
ตั้่งอยู่ ชั้น 3 ห้อง 301 ตึกสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 248 757  Email: cadmcuacth@gmail.com

Facebook: