ก.พ. 19

ถวายมุทิตาสักการะ พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

12033562_10205060673336796_1936361513_n

28 กันยายน 2558 พระทิพย์ สิริธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจวิทยาเขต มจร ส่วนกลาง พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจำกองแผนงาน เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในวโรกาสอายุวัฒนมงคล วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณท่าน

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=235

ก.พ. 19

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

12006358_3708633615912615_8965900480617305357_n

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง บุคลากรขอลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยภาระงานสายวิชาการ
๔.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์
๔.๓ เรื่อง การจ้างบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

———————————————–
(เครดิต : กองสื่อสารองค์กร)

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=214

ก.พ. 19

ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2558

 12042974_894107537339566_7768282752755197773_n

วันนี้ 20 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น.  นำโดย พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระทิพย์ สิริธฺมโม ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลาง ต้อนรับโดย รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตหนองคาย

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=197

ก.พ. 19

ตรวจเยี่ยมวิยาลัยสงฆ์เลย จังหวัดเลย 2558

12019974_893867447363575_4145618000465056026_n

วันนี้ 20 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ตรวจเยี่ยมวิยาลัยสงฆ์เลย จังหวัดเลย นำโดย พระสุวรรณเมธาภรณ์  รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา พระทิพย์ สิริธมฺโม ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต ต้อนรับโดย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์เลย

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=183

Older posts «

» Newer posts