ส.ค. 02

slideshow

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=1086

พ.ค. 03

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=1176

ก.พ. 15

ประชุมครั้งที่1

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=1167

พ.ค. 30

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโน  ประธาน
นายพีรวัฒน์ ชัยสุข          กรรมการ
ผศ.ดร.สมควร นิยมวงศ์     กรรมการ
พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน    กรรมการ
พระมหาธิติ อนุภทฺโท    กรรมการและเลขานุการ
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Permanent link to this article: http://cad.mcu.ac.th/?p=842

Older posts «