• ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชุมกองกิจการวิทยาเขต

  ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเ […]

  มองส่งภาระงาน

  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 พระครูสมุห์ทิพย์ […]

  การใช้ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ

  วันที่ 27 สิงหาคม 2661 นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า เจ้าห […]

  โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร

  กองกิจการวิทยาเขตร่วมกับกองแผนงานจัดอบรมสัมมนาโครงการพั […]

  ประชุมครั้งที่1

  วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประชุมกองแผนงานและ […]

  ตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยในการยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  16 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นกรรมการศึกษาข้อมูล ตรว […]